Varför ”ICT for Health”?

I takt med att befolkningen blir äldre ökar antalet personer med kroniska sjukdomar, inte minst i Östersjöregionen. Detta är en stor utmaning både för befolkningen och för den offentliga hälsovården. Inom hälso- och sjukvården kan en tillämpning av informations- och kommunikationsteknik (ICT) bidra till att effektivisera sjukvården. ICT for Health, även kallat eHealth, kan via olika verktyg och tjänster medverka till en bättre och mer tillgänglig hälso- och sjukvård för alla.

Säkerställande av högkvalitativ hälso-och sjukvård för befolkningen genom eHealth
eHealth gör det möjligt för patienten att ta ett större ansvar för sin egen hälsa och därmed kan man förbättra kostnadseffektiviteten i hälso- och sjukvårdssektorn. Kroniska sjukdomar kräver en kontinuerlig uppföljning och genom att använda eHealth underlättar man samarbetet mellan patienter och sjukvårdspersonal.

Större acceptans för eHealth inom hälso- och sjukvården är av avgörande betydelse för att tillgodose behovet av hälso- och sjukvård i framtiden.
Även om grundläggande eHealth-teknologi redan finns på marknaden varierar viljan och kunskapen att utnyttja den bland allmänhet och sjukvårdspersonal. En mer utbredd användning av eHealth är en grundläggande förutsättning för fortsatt utveckling och införande av nya teknologier inom hälso- och sjukvården. Det är därför nödvändigt att öka kunskapen och viljan att använda eHealth inom sjukvården och hos medborgarna.
top

Vilka är våra mål?

Större acceptans för eHealth i hälso- och sjukvården
Även om alla skulle ha tillgång till mobiltelefoner och datorer, som utgör grunden för eHealth, så är användningen inom hälso- och sjukvården inte självklar. Acceptansen för eHealth varierar både bland befolkningen och bland sjukvårdspersonal. Utan acceptans för eHealth är fortsatt spridning inte möjlig. Det övergripande målet för "ICT for Health"- projektet är därför att övertyga patienter med kroniska sjukdomar och sjukvårdspersonal i partnerregionerna att se fördelarna med eHealth, samt att skaffa sig tillräcklig kompetens och kunskap för att kunna använda eHealth vid projektets avslutning år 2012.

Utbyte av erfarenhet mellan partnerregionerna
Under projekttiden skall de deltagande länderna och regionerna jämföra sina nationella, regionala och lokala strategier för att förbättra samarbetet mellan befolkningen och sjukvårdspersonal när det gäller att utnyttja eHealth-teknologin som ett stöd för patienter med kroniska sjukdomar.
Ökad kännedom om eHealth bland sjukvårdspersonal och befolkning
Sjukvårdspersonal och patienter med kroniska sjukdomar ska utbildas och tränas i hur man utnyttjar eHealth-teknologin för att kontinuerligt följa upp och behandla sin kroniska sjukdom inom ramen för projektet i de deltagande regionerna.

Öka patientens ansvarstagande för sin egen hälsa
I de regioner där projektet genomförs kommer de patienter som ingår att använda en självmonitoreringteknik för uppföljning och behandling av sin hjärtsvikt i samarbete med sjukvårdspersonal. Utöver självmonitoreringen kommer patienterna att testa ett webbaserat eLearningsverktyg, som innehåller ett undervisningsmaterial om kronisk hjärtsvikt. I och med att undervisningsverktyget är webbaserat så uppdateras det kontinuerligt. Verktyget handlar om kronisk hjärtsvikt, men kan även tillämpas på andra kroniska sjukdomar.

Förbättra rörligheten för patienter med kroniska sjukdomar
De patienter som deltar i projektet kommer även att använda sig av en flerspråkig elektronisk sjukjournal. De viktigaste uppgifterna kommer att registreras av patienterna själva. Den elektroniska sjukjournalen är tillgänglig genom Internet och därmed åtkomlig oavsett var patienten befinner sig. Den kan därför förbättra rörligheten för patienter med kroniska sjukdomar genom att resor till andra länder blir lättare och säkrare.
top

Hur når vi våra mål?

Transnationellt samarbete
Sjukvården i deltagande länderna har inte samma förutsättningar och man har olika metoder att närma sig projektets problemställningar. Därför är en transnationell dialog av avgörande betydelse för att utbyta erfarenheter. I projektet används informations- och kommunikationslösningar (ICT) som t ex "diskussioner på nätet" för att utbyta erfarenheter.

studier pågår i deltagarländerna
Projektet omfattar tre studier med följande huvudsakliga inriktningar: Ett omfattande system för självmonitorering av patienter med kronisk hjärtsvikt (WP 4). Utveckling av ett utbildningsmaterial för att sjukvårdspersonal och befolkningen bättre skall kunna utnyttja eHealth (WP 5). Utveckling av en flerspråkig personlig hälsoportal, som tillåter patienter med kroniska sjukdomar att elektroniskt lagra sina hälsouppgifter, vilket förbättrar deras möjlighet att resa (WP 6). Metoderna som utvecklats kommer att erbjuds till hälso- och sjukvården genom ett nätverk av distributörer i Östersjöregionen.
I projektet studeras den utmaning som en befolkning med allt större andel äldre innebär för hälso- och sjukvården. Vi utvecklar olika strategier för att öka möjligheten att använda eHealth inom förebyggande och behandling av kroniska sjukdomar. Resultaten kommer att spridas vid återkommande diskussioner med intressenter från politik, hälso- och sjukvård samt näringsliv i Östersjöregionen.
top

Vilka projektområden ingår?

Projektet är indelat i sex arbetsområden (Work Packages). Arbetsområde 1 och 2 ger en ram för det transnationella nätverket och anger struktur och organisation för samarbetet. Inom arbetsområde 4 och 6 kommer tekniska lösningar och standarder för transnationella eHealth tillämpningar att utvecklas och genomföras. Arbetsområde 3 fokuserar på strategier för att öka acceptansen för eHealth och arbetsområde 5 fokuserar på utbildning och användningen av eHealth.

WP1 Projektledning och administration
Förväntat resultat:
Hög projektkvalitet genom effektiv projektledning och administration.

WP2 Kommunikation och information
Förväntat resultat:
En effektiv intern och extern kommunikation samt spridning av projektets aktiviteter och delresultat.

WP3 Strategier för att befolkningen och sjukvårdspersonalen ska bli mer medvetna om eHealth-teknologins möjligheter
Förväntat resultat:
Avsikten är att öka medvetandet om eHealth-teknologins möjligheter samt att få igång diskussioner mellan intressenter från politik, hälso- och sjukvård och näringsliv. En transnationell analys av hur en allt större andel äldre påverkar frekvensen av kronisk sjukdom och därmed hälso- och sjukvårdssystemen i Östersjöregionen.

WP4 Hjälp till självhjälp för patienter med kronisk hjärtsvikt genom livslångt lärande och självmonitorering
Förväntat resultat:
Ett system för självmonitorering och självständigt lärande som ska används av 400 patienter med kronisk hjärtsvikt samt av sjukvårdspersonal som ger direkt återkoppling till patienterna på insamlade hälsodata. Tjänsterna kommer efter projektets avslutande att erbjudas till hälso- och sjukvården i Östersjöregionen.

WP5 Utbildning i användning av eHealth för sjukvårdspersonal och patienter med kroniska sjukdomar
Förväntat resultat:
Internetbaserade utbildningar i kronisk hjärtsvikt kommer att tillhandahålls för sjukvårdspersonal och patienter under projekttiden i de deltagande regionerna. Därefter kommer dessa att göras tillgängligt för befolkningen i Östersjöregionen.

WP6 Möjliggöra för patienter med kronisk sjukdom att dokumentera sina hälsodata i en flerspråkig personlig hälsoportal som kan användas vid resa.
Förväntat resultat:
En flerspråkig hälsoportal med lättförståelig medicinsk information som kommer att används av de 400 patienter som ingår i Work Package 4 (WP4). Hälsoportalens främsta styrka är att patienterna kan komma åt medicinsk information angående deras sjukdom och sina personliga hälsodata oavsett var de befinner sig. Hälsoportalen och sammanhängande självmonitoreringstjänster kommer att erbjudas sjukvården och befolkningen i Östersjöregionen efter projektets avslutning.
top

Vilka är partnerna?

Projektpartnerskapet består av experter från sjukhus, universitet, regionala hälso- och sjukvårdsmyndigheter, kommuner och telemedicinsk expertis i Östersjöregionen. Projektet stöds av "eHealth for Regions"-nätverket och dess Political Strategic Board (PSB), som grundades under ett INTERREG IIIB-projekt för att öka och sprida kunskap.
top